Klachtenformulier

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Gezamenlijk kijken we of we tot een oplossing kunnen komen.

Indien u er met de praktijk niet uitkomt, kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV.
De klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV en (indien nodig) besproken met een interne commissie van advies. De ontvangst van uw klacht wordt (per mail) bevestigd binnen een termijn van maximaal 2-4 weken. Hierbij worden tevens de ingezette acties ter afhandeling benoemd.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 8 weken een terugkoppeling te geven van de afhandeling van uw klacht met de afgesproken actie(s).

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Co-Med Holding BV is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillencommissie (Stichting DOKh). Op verzoek worden de contactgegevens verstrekt door de klachtenfunctionaris van Co-Med Holding BV.

Algemene Privacyverklaring CO-MED

Co-Med neemt privacy serieus. Indien u meer gedetailleerde informatie wilt over welke persoonsgegevens wij van u vastleggen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG 014094) via fg@co-med.nl.

 

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijken worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, maar ook nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijken

Onze huisartsenpraktijken zijn volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Data kan geanonimiseerd beschikbaar gesteld worden voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Deze data is nimmer te herleiden tot de persoon.
 • U wordt op de hoogt gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Co-Med hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en alle raadplegingen worden gelogd.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling, conform regelgeving WGBO), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Co-Med verstuurt op uw verzoek uw gegevens middels een beveiligde mail via Zorgmail (NTA 7516). Indien u wenst dat uw gegevens naar een andere zorgverlener verstuurd worden, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van verzending via FileTransfer (Vecozo). 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Co-Med via fg@co-med.nl. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal twintig jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Co-Med is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Co-Med hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming van u nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens

Co-Med deelt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt(LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatie gegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijken bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier (dataportabiliteit)

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw elektronisch patiëntendossier (EPD). Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het EPD overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk nadat uw oude huisarts het verzoek tot dossier-overdracht van de nieuwe huisarts heeft ontvangen. De overdracht van uw medisch dossier (EPD) gebeurt via een beveiligd digitaal netwerk (Vecozo).